شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

بيمه ‌بدنه اتومبيل

بيمه بدنه اتومبيل:

در بيمه‌نامه بدنه اتومبيل تعهد بيمه‌گر (شركت بيمه نوین) جبران خسارت وارد به خود وسيله نقليه مورد بيمه است به اين معني كه بطور مثال بيمه‌گر (شركت بيمه نوین) با بيمه كردن وسيله نقليه تعهد مي‌كند چنانچه به علت هر يك از حوادث مشمول بيمه‌نامه بدنه اتومبيل وسيله نقليه بيمه شده سرقت و يا خسارتي در اثر حادثه و آتش‌سوزي وارد شود، خسارت وترده را جبران نمايد، اين نوع بيمه در بازار بيمه كشور به بيمه بدنه اتومبيل معروف است.

بيمه‌نامه بدنه اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادثي است كه براي اتومبيل مورد بيمه اتفاق مي‌افتد و بطور معمول در بيمه‌نامه‌هاي عادي شامل سه خطر اصلي (حادثه، آتش‌سوزي و سرقت) است.

بارگذاری...
بارگذاری...