شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

نوین؛ جبران می کند! اتومبیل نوین، اتومبیل بدون خسارت

حادثه

حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبيل با يكديگر و يا برخورد اتومبيل مورد بيمه با جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد شي ديگري با اتومبيل مورد بيمه و يا واژگوني و سقوط و انحراف مورد بيمه در اثر حوادث رانندگي.

آتش‌سوزي

آتش‌سوزي ناشي از صاعقه و انفجار نيز از خطرات اصلي تحت پوشش بيمه‌نامه بدنه است و چنانچه اتومبيل مورد بيمه دچار حريق شود خسارت آن قابل جبران خواهد بود. ولي چنانچه خسارت وارد به وسائل و دستگاه‌هاي الكتريكي اتومبيل ناشي از كار آنها باشد خسارت قابل جبران نخواهد بود.

سرقت

در سرقت موارد ذيل تحت پوشش بيمه بدنه قرار مي‌گيرد:

1- اتومبيل و يا وسايل اضافي آن كلا سرقت شود و ديگر كشف نگردد.

2- اتومبيل سرقت شده كشف گردد و پس از كشف مشخص شود لوازمي از آن به سرقت رفته و يا در حين سرقت خسارتي به اتومبيل مورد بيمه وارد آمده است.

شكست شيشه به تنهايي

با درخواست بيمه‌گذار و پرداخت حق بيمه جزئي جبران خسارت ناشي از شكست شيشه به تنهايي و بغير از خطرات اصلي مانند شكست بواسطه تغيير دما و متراكم شدن هوا در داخل وسيله نقليه تحت پوشش خطرات تكميلي بوده و قابل جبران است.

غرامت ايام تعميرات

در صورتيكه وسيله نقليه بيمه شده جهت انجام تعميرات و بازسازي و انجام كارشناسي براي مدتي الزاماً در تعميرگاه متوقف شود در اين صورت جبران هزينه‌هاي اياب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبيل آسيب ديده در مدت كار مفيد روي آن به عهده بيمه گر است و اين پوشش تكميلي با پرداخت حق بيمه‌اي اندك به هنگام صدور بيمه تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

لازم به ذكر است حداكثر تعهدات بيمه‌گر براي اين پوشش تكميلي 30 روز بوده و توقف مفيد در تعميرگاه زمان مورد توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار و مورد تاييد كارشناس بيمه‌گر است كه از آغاز عمليات تعمير و بازسازي تا پايان آن بطول خواهد انجاميد. اما غرامت سه روز اول ايام تعميرات بعنوان فرانشيز كسر خواهد گرديد.

بلاياي طبيعي

با درخواست بيمه‌گذار و پرداخت حق بيمه مختصر خطرات ناشي از (سيل، زمين لرزه، آتشفشان) نيز مي‌تواند تحت پوشش بيمه بدنه اتومبيل قرار گيرد.

خطرات ناشي از مواد شيميايي

جبران خسارت ناشي از اسيد و رنگ و مواد شيميايي روي بدنه اتومبيل نيز با درخواست بيمه‌گذار و پرداخت حق بيمه مختصر مي‌تواند بعنوان پوشش تكميلي به خطرات بيمه بدنه اتومبيل اضافه گردد.

بارگذاری...
بارگذاری...