شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

دستان این کودکان آماده فشردن دستان پر مهر شماست

بعد از مدت قرارداد سرمایه نهایی در حضور خیر محترم به جوان برومند تقدیم خواهد شد.

شما خیر محترم با مشارکت در این طرح آینده ای روشن و شادی را به این کودکان هدیه داده و از عیش معنوی و اجر اخروی بهره مند خواهید شد.

دستان این کودکان آماده فشردن دستان پر مهر شماست.

بارگذاری...
بارگذاری...