شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

خطرات تبعي؛ خیلی داغ!!!

زلزله و آتشفشان:

در بيمه زلزله خسارت مستقيم وارد شده به مكان‌ها اعم از مسكوني، غير مسكوني و صنعتي همچنين اسباب و لوازم موجود در آنها در مقابل زلزله و يا آتشفشان بيمه مي‌شوند.

سيل و طغيان آب درياها و رودخانه‌ها:

سيل، جريان ناگهاني آب‌هاي سطحي خارج از مسير طبيعي است كه به علت ريزش باران، برف، طغيان رودخانه و يا شكستن سدها ايجاد مي‌شود.
طوفان و گردباد و تندباد: در بيمه طوفان خسارت‌هاي ناشي از طوفان، تندباد و گردباد تحت پوشش قرار مي‌گيرد.سرعت باد هنگام طوفان حداقل 62 کيلومتر در ساعت مي باشد.

تركيدن لوله آب و فاضلاب:

در اين بيمه خسارت‌هاي وارده به مورد بيمه (ساختمان، ابنيه و ...) و اموال و اثاثه موجود در آن كه ناشي از تركيدن لوله آب و فاضلاب باشد تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

سقوط هواپيما و هلي‌كوپتر:

خسارت‌هاي ناشي از سقوط هواپيما و هلي‌كوپتر يا اشياي ساقط شده از آنها (به استثناي بمب و يا مواد منفجره و ساير جنگ افزارها) حداكثر تا كل مبلغ بيمه شده تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

شكست شيشه:

خسارت‌هاي ناشي از شكست شيشه‌هاي منصوب در ساختمان مورد بيمه در اثر حادثه و برخورد شي خارجي تحت پوشش قرار مي‌گيرد. اصولاً شيشه به دو صورت ميان تهي و مسطح ساخته مي‌شود شيشه‌هاي ميان تهي به شرط آنكه منصوب باشند تحت پوشش قرار مي‌گيرند.

بيمه دزدي با شكست حرز:

بيمه‌گر خسارت ناشي از فقدان يا خرابي اموال بيمه شده را كه در نتيجه دزدي با شكست حرز روي دهد حداكثر تا مبلغ بيمه شده جبران مي‌نمايد. موارد زير دزدي با شكست حرز محسوب مي‌گردد.
- بالا رفتن از ديوار محل استقرار اموال بيمه شده يا شكستن درب يا پنجره و يا خراب كردن ديوار و نظاير آن
- باز كردن در بوسيله كليد تقلبي و ساير آلات و ادواتي كه عادتاً براي باز كردن قفل بكار مي‌روند.
- ورود به محل و تهديد بيمه‌گذار و يا ساير اعضاي خانواده و خدمت‌گذار وي

سيل و طغيان آب:

جريان ناگهاني و غيرقابل كنترل آبهاي سطحي خارج از مسير طبيعي كه بعلت ريزش باران، برف و طغيان آب رودخانه و يا شكستن سدها ايجاد مي‌شود را سيل گويند.
برخي استثنائات اين پوشش شامل موارد زير مي‌باشد:
1. خسارت وارده به خود لوله يا دستگاه‌هاي عامل خسارت
2. هزينه تعمير پشت بام
3. خسارت حاصله در جريان تعمير و يا ساختن مجدد ساختمان

ضايعات ناشي از ذوب برف وآب باران:

دراين پوشش خسارات مستقيم ناشي ازذوب برف وآب باران به مورد بيمه که در نتيجه آب و يا ذوب شدن برف در محل مورد بيمه مشروط بر اينكه آب از طريق بام و يا گرفتگي لوله‌ها، لبريز شدن آبروها و يا ناودانها به محل مورد بيمه نفوذ كرده باشد تحت پوشش قرار دارد.

سقوط هواپيما و هلي‌كوپتر:

خسارت‌هاي ناشي از سقوط هواپيما و هليكوپتر يا قطعات منفصله و ساقط شده از آنها (به استثناء مواد منفجره و بمب) وبا در نظر گرفتن فاصله محل مورد بيمه از فرودگاه تحت پوشش قرار مي‌گيرند.

اعتصاب، شورش، آشوب، بلوا:

خسارات احتمالي ناشي از شورش وبلوا در بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي استثناء شده است ليکن اين امکان وجود دارد تا بموجب اين پوشش، خسارات مستقيم ناشي از اعتصاب، شورش، آشوب و بلوا كه باعث ضرروزيان اموال مورد بيمه شود را با در نظر گرفتن شرايط خاص تحت پوشش بيمه قرار داد.

هزينه پاكسازي:

با توجه به اينكه در صورت محقق شدن يكي از خطرات تحت پوشش در بيمه‌نامه آتش‌سوزي، بيمه‌گذار جهت خروج و پاكسازي ضايعات ناشي از بروز خسارت از محل مورد بيمه متحمل هزينه خواهد شد امكان تحت پوشش قرار دادن اين هزينه با اين پوشش مقدور مي‌گردد. در اين صورت حداكثر سرمايه تحت پوشش 20 درصد ارزش مورد بيمه مي‌باشد.

برخورد جسم خارجي با مورد بيمه:

اين پوشش با توجه به محل مورد بيمه و براي اماكني كه در مجاورت جاده و يا دامنه كوه يا پايين شيب تپه و... ارائه مي‌گردد.

خودسوزي:

برخي مواد شيميايي خاصيت اكسيده شدن را تا حد زيادي دارا بوده واين خاصيت در تركيبات اشباع نشده وجود دارد .در صورتيكه يك ماده كربن دار خاصيت تركيب با اكسيژن راداشته وشدت تركيب آن جسم با اكسيژن و توليد حرارت شدت يابد، درجه سوخت آن جسم پايين آمده بطوريكه در بعضي شرايط درجه حرارت خودسوزي تا ميزان درجه حرارت محيط پايين مي‌آيد و عمل خودسوزي ويا حريق خودبه خود به وقوع مي‌پيوندد. در بيمه‌هاي آتش‌سوزي مي‌توان خطر خودسوزي را در شرايط خاص تحت پوشش بيمه قرار داد.

بارگذاری...
بارگذاری...