شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

در این نوع بیمه نامه تخصصهای پزشکی بشرح زیر گروه بندی می گردد:

 

گروه ها نوع تخصص
گروه یک جراحان متخصص زنان و زایمان، جراحان عمومی، بیهوشی، ارتوپد
گروه دو جراحان متخصص قلب، مغز و اعصاب، چشم، ترمیمی و پلاستیک، ارولوژی
گروه سه جراحان متخصص فک و صورت، گوش و حلق و بینی، دندان و لثه، اطفال
گروه چهار پزشکان متخصص غیر جراح و جراحانی که به عللی عمل جراحی انجام نمی دهند، دندانپزشکان، پزشکان عمومی و متخصصین اندوسکوپی، رادیولوژی، میکرو بیولوژی و دارو سازی

مسئولیت رزیدنتها با دریافت حق بیمه اضافی به میزان حداقل ۵۰ درصد حق بیمه گروه مربوطه ، بیمه می گردد.

تخفیف عدم اعلام خسارت در زمان تمدید بیمه نامه بشرح زیر اعمال می گردد:

برای سال اول تمدید بیمه نامه ۵ درصد حق بیمه
برای سال دوم تمدید بیمه نامه ۱۰ درصد حق بیمه
برای سال سوم تمدید بیمه نامه ۱۵ درصد حق بیمه
برای سال چهارم به بعد ۲۰ درصد حق بیمه

پزشکانی که مسئولیت آنها بموجب یک قرارداد بصورت گروهی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند تخفیف گروهی بشرح زیر منظور می گردد:

گروههای متشکل از ۱۵ الی ۵۰ نفر ۵ درصد حق بیمه
گروههای متشکل از ۵۱ الی ۱۰۰ نفر ۱۰ درصد حق بیمه
گروههای متشکل از ۱۰۱ الی ۲۰۰ نفر ۱۵ درصد حق بیمه
گروههای متشکل از ۲۰۱ الی ۴۰۰ نفر ۲۰ درصد حق بیمه
گروههای متشکل از ۴۰۱ نفر به بالا ۲۵ درصد حق بیمه

تبصره: اعمال تخفیف مذکور در این ماده مشروط بر آن است که:

الف- گروه با هدفی غیر از عقد قرارداد بیمه تشکیل شده باشد.

ب- حداقل ۷۰ درصد از اعضاء گروه متقاضی این نوع بیمه باشند.

بارگذاری...
بارگذاری...