شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان

در این بیمه نامه شغل های پیراپزشکان به شرح ذیل گروه بندی می گردد:
 

 

گروهها نوع تخصص
گروه یک  ماماها(شاغل در بیمارستانها)،دندانپزشکان تجربی و بهداشت کاران دهان و دندان
 
گروه دو کارشناسان ارشد بیهوشی و تکنسین های بیهوشی، کارشناسان فیزیو تراپی، پرستاران و بهیاران دیالیز،ICU و CCU شاغل در کلیه بخشهای اورژانس
 
گروه سه پرستاران و بهیاران سایر بخشها، تکنسین های اتاق عمل، پرستاران و بهیاران اتاق عمل
 
گروه چهار تکنسین های رادیولوژیMRI ، سی تی اسکن و CRS، کارشناسان و تکنسین های نوارنگاری و کمک بهیاران
 

نرخ حق بیمه در مورد ماماهائی که دارای مطب مستقل هستند به ۴ در هزار مبلغ تعهد افزایش می یابد.
 

مسئولیت دانشجویان در هر یک از رشته های فوق را با دریافت ۲۰ % حق بیمه اضافی می توان تحت پوشش قرارداد.
 

سوپروایزر در هر یک از بخشها مشمول حق بیمه همان گروه میباشد. سوپروایزر جزء گروه ۲ و آموزشی جزء گروه ۳ منظور می گردد.
 

پرستاران و بهیاران شاغل در مطب های پزشکی با دریافت ۲۰% حق بیمه اضافی می توانند تحت پوشش قرار گیرند

بارگذاری...
بارگذاری...