شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی بیمارستان، درمانگاه، کلینیک

مسئول فنی بیمارستان ، درمانگاه ، کلینیک شخص حقیقی است که دارای مدرک دکتری در یکی از رشته های پزشکی می باشد.
حداکثر تعهد بیمه گر در رابطه با فوت، نقص عضو و از کارافتادگی و سایر صدمات بدنی یک نفر توسط متقاضی تعیین می گردد.
حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه: 5 برابر تعهد برای هر نفر می باشد.
حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه بدون محدودیت می باشد.
این بیمه نامه فرانشیز ندارد و مدت بیمه نامه یکسال می باشد.

بارگذاری...
بارگذاری...