شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

مدت اعتبار بیمه نامه

پوشش بیمه از زمانیکه حمل کالا از انبار یا محل نگهداری ذکر شده در بیمه نامه ( نوع قراداد خرید کالا) برای تحویل به مقصد آغاز می شود شروع و سپس در طول جریان عادی حمل ادامه داشته و در یکی از حالات زیر هر کدام زودتر واقع شود خاتمه می یاد.

     به مجرد تحویل کالا به هر انبار گیرندگان یا انبار یا محل نگهداری نهائی در مقصد مذکور در بیمه نامه
    به مجرد تحویل کالا به هر انبار یا محل نگهداری که بیمه گذار قبل از ورود کالا یا همزمان با آن برای انبار کردن یا برای توزیع کردن آن در نظر گرفته باشد.
    به مجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه.
    به مجرد انقضای ۶۰ روز از زمان عبور کالا از مرز در حملهای زمینی.
    به مجرد انقضای ۳۰ روز از زمان ورود هواپیما به فرودگاه مقصد.

در صورتیکه تا قبل از انقضای تاریخ مدت اعتبار بیمه نامه، بیمه گذار موفق به ترخیص کالا نگردد و یا هنوز مورد بیمه به مقصد مندرج در بیمه نامه نرسیده باشد. بیمه گذار پیش از انقضای مدت بیمه نامه در خواست تمدید می نماید. درخواست تمدید بایستی برای هر پانزده روز صورت گیرد.

بارگذاری...
بارگذاری...