شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

بیمه حمل و نقل بین المللی

 بیمه حمل و نقل بین المللی شامل انواع محموله های وارداتی، صادراتی، و ترانزیتی است و بر اساس شرایط استاندارد موسسه بیمه گران لندن، با هریک از شرایط A,B,C و.... که مورد تایید بیمه گران و مراجع حقوقی بین المللی است، صادر می شود.

 انواع پوشش های بیمه ای در بیمه حمل و نقل بین المللی

 بيمه حمل و نقل كالا از نظر نوع پوشش شامل اقسام ذيل مي باشد:

     شرط (TOTAL LOSS)

در این نوع بیمه نامه، خسارت کلی کالا در یک مرحله در نتیجه آتش سوزی وسیله نقلیه و یا غرق کامل آن، تحت پوشش خواهد بود.

    شرط C

خطرهای تحت پوشش در بیمه نامه با شرط C به شرح زیر است:

    آتش سوزی یا انفجار
    به گل نشستن و زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور
    واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
    تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هرجسم خارجی به غیر از آب
    تخلیه کالا در جریان زیان همگانی
    به دریا انداختن کالا برای سبک سازی کشتی
    زیان همگانی
    مسئولیت مشترک نصادم

 

    شرط B

در بیمه باربری با شرط B، بیمه گر متعهد جبران تمامی خطرهای شرط C به انضمام خسارت های ناشی از خطر های زیر است:

    زلزله، آتشفشان یا صاعقه
    ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا،کانتینر، لیفت وان یا محل انبار
    به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
    تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگیری یا تخلیه کشتی و شناور

در ضمن، در بیمه کالا با شرط B، علاوه بر خطرهای یاد شده در شرط B، خطرهای عدم تحویل، دزدی، سائیدگی، شکست، نشتی و روندگی، خمیدگی، خراشیدگی، ضربه دیدگی و خسارت های ناشی از چنگک و ریزش و کسری با درج در شرایط خصوص نیز صادر می گردد.

یاد آوری: به استثنای خسارت عدم تحویل و خسارت های ناشی از خطرهای یاد شده در شرط B، درصدی از ارزش هر بسته خسارت دیده مشمول فرانشیز است.

     شرط A

 بیمه نامه باربری با شرط A کامل ترین نوع بیمه حمل و نقل کالا است و بیشتر برای کالاهای حساس مورد استفاده قرار می گیرد و تمام خطرها به جز موارد استثنا شده را شامل می شود.


 استثناها یا موارد خارج از شمول بیمه نامه :

    اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیو اکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا پسمانه های ( فضولات) هسته ای
    عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه گذار یا جلوگیری از ورود کالا توسط کشور وارد کننده کالا
    سوء عمل ارادی بیمه گذار که منجر به ایجاد خسارت یا تلف شدن مورد بیمه شده باشد.
    نشت و ریزش عادی مورد بیمه و خطرهای مشابه آن مانند کسری عادی وزن، فرسودگی و پوسیدگی
    تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه
    تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه
    تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیو اکتیو کار کند.
    عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی یا نامناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر، یا لیفت وان برای حمل سالم مورد بیمه

 

یاد آوری : پوشش جنگ و سقوط از عرشه کشتی به صورت جداگانه  و با درخواست بیه گذار ارائه می گردد.

بارگذاری...
بارگذاری...