شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

بیمه حمل و نقل كالا

 يكي از قديمی ترين شكل بيمه در قالب بيمه حمل و نقل دريايی شكل گرفته است ‏‏و قبل از سده نوزده دريافت وام دريايی توسط بازرگانان رايج بوداست. اين موضوع  نشانگر اين است كه تجار و بازرگانان از دير باز به فكر يافتن راهی جهت كاهش و يا انتقال رسيك های مالی، فرار از ورشكستگی وحصول اطمينان از ادامه فعاليت تجاری خود بوده اند و اين موضوع منشايی برای پيدايش بيمه باربری (حمل و نقل) شده است. همكنون هيچ كالای با ارزشی بدون بيمه نامه جابه جا نمی شود ،به حدی كه صادرات كالاهای استراتژيكی چون نفت به اين صعنت وابسته مي باشد. اين بيمه  پشتوانه و تكيه گاهی برای بازرگانان و تجار ( واردكننده و يا صادر كننده) و يا توليد كنندگان می باشد.

يكي از بخش های فنی شركت بيمه نوين، بيمه های باربری است كه رشته های بيمه ای ذيل را تحت پوشش قرار می دهد.

    بيمه حمل و نقل كالا( باربری)

    بیمه حمل داخلی
    بیمه حمل و نقل بین المللی (باربری صادراتی و وارداتی)

    بيمه بدنه كشتی
    بيمه هواپيما

    بیمه بدنه هواپیما
    مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص ثالث(غیر از مسافران)
    مسئولیت قانونی نسبت به مسافران
    مسئولیت قانونی بار ومحموله ها

    بيمه پول(وجوه)

    موجودی در صندوق
    بیمه حمل و نقل پول و اوراق بهادار موسسات مالی

بارگذاری...
بارگذاری...