شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

بیمه حمل داخلی

 این نوع بیمه نامه که شرایط و مفاد آن مطابق با مقررات داخلی کشور تدوین شده است، محموله هایی که مبداومقصدومسیر حمل آن ها در محدوده جغرافیایی ایران قرار دارد را درمقابل خطرهای ناشی از حادثه وارد به وسیله نقلیه، آتش سوزی، انفجار، پرت و واژگون شدن زیر پوشش قرار می دهد و در صورت درخواست بیمه گذار با دریافت حق بیمه اضافی، دامنه پوشش را به خسارت های ناشی از عملیات تخلیه و بارگیری، سرقت کل محموله، شکست و ریزش و آبدیدگی تعمیم می دهد.

بارگذاری...
بارگذاری...