شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

پوشش های مربوط به بار همراه مسافر و تاخیر در حرکت

پرداخت هزینه های مربوط به بار و مایملک شخصی بیمه گذاران بر اساس شرایط زیر ارائه خواهد گردید ، ضمنا اصل تاییدیه حمل بار یا شکواییه موید وقوع فقدان یا حادثه برای بار در کلیه موارد می بایست به شرکت کمک رسان ایران ارایه شود.

    جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما
    جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر
    یافتن و ارسال بار و لوازم شخصی
    پوشش تاخیر در حرکت

بارگذاری...
بارگذاری...