شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

بیمه مسافرتی

این بیمه نامه اشخاصی را که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند، زیر پوشش بیمه ای قرار می دهد و اعتبار آن در خارج از کشور است.
پرداخت هزینه های پزشکی ،جراحی، داروخانه و بیمارستان.
پرداخت هزینه فوریتهای پزشکی و دندانپزشکی.
پذیرش و انتقال پزشکی بیمار به نزدیکترین مرکز درمانی یا بازگرداندن وی به ایران تحت مراقبت های پزشکی.
پرداخت هزینه دعاوی حقوقی و کیفری مطابق مفاد قرارداد.
راهنمایی و کمک رسانی در صورت سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی.
 بازگرداندن همراه به ایران در صورت فوت یا انتقال پزشگی بیمه شده.
پرداخت هزینه عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان.
بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت به هر علت بیمه شده در طول مسافرت.
پوشش های مربوط به بار همراه مسافر و تاخیر در حرکت

بارگذاری...
بارگذاری...